کلینیک پوشش
جستجو

حسین ملکی قلعه

h.malekighale@coatingclinic.ir

رزومه:

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

سوابق پژوهشی

 • پوشش های زیست سازگار و زیست فعال
 • پوشش های الکترونیکی
 • پوشش های سد حرارتی- پوشش زیرکونیای پایدار شده با ایتریا بر روی پره توربین
 • آشنایی با روشهای آنالیز سطح شامل:
  • آنالیزهای میکروسکوپی:
   • نوری
   • الکترونی روبشی
   • الکترونی عبوری
   • نیروی اتمی
  • آنالیز خوردگی:
   • آزمون پلاریزاسیون(کرونومتری، خطی و سیکلی)
   • آزمون امپدانس الکتروشیمی
  • آنالیز فازی توسط تفزق اشعه ایکس
  • آنالیز عنصری توسط تفکیک انرژی عنصری
  • آنالیز پیوندی توسط طیف سنجی رامان
  • ارزیابی رفتار اپتیکی سطح:
   • فوتولومینسانس
   • یو وی ویزیبل
  • ارزیابی رفتار مکانیکی:
   • سختی(ماکرو، میکرو و نانو)
   • سایش(پین بر روی دیسک، خراش)
   • چسبندگی(آزمون کشش، آزمون خمش)
بستن