کلینیک پوشش
جستجو

عادل ایوبی

a.ayubi@coatingclinic.ir

رزومه:

سوابق کاری

  • 20سال فعالیت درحوزه آبکاری
  • مدیرعامل آبکاری متحد
  • مشاوره در زمینه ساخت انواع مواد چربی گیری، فسفاته و آبکاری گالوانیزه سیانوری، اسیدی و کروماته های مختلف
  • 15 سال فعالیت در زمینه گالوانیزه سیانوری، اسیدی و انواع کروماته ها و فسفاته های مختلف
بستن